Referenssit

Asiakkaamme kertovat

  • Valmentajien ja asiantuntijoiden osaaminen 90% 90%
  • Työhyvinvointivalmennuksen sisältö toimi kohdallani hyvin (yksilötaso) 86% 86%
  • Työtehon nousun arviointi 39% 39%

100% yksilövalmennuksessa sekä koulutuspäivissä palautteisiin vastanneista koki, että palvelu oli laadukasta ja suosittelivat valmennusta muillekin

Työn tuottavuutta aktiivisemmalla elämäntavalla,  Case Asiakasyritys

Asiakasyrityksessä haluttiin parantaa työntekijöiden hyvinvointia sekä vähentää sairaspoissaoloja. Iwello valikoitui hyvinvointivalmennuksen toteuttajaksi joustavuutensa sekä asiantuntijuutensa vuoksi. Iwellon valmennuksen vetäjät ovat korkeakoulutettuja hyvinvointiammattilaisia. Asiakkaan toiveena oli saada vuoden pituinen mitattavia tuloksia tuottava valmennus koko Suomen alueelle, noin 100 henkilön ryhmille vuosittain.

Vaikuttavuus on ollut erinomainen  ensimmäisten ryhmien osalta. Esim käynnissä olevan ryhmän osalta valmennuksen puolivälissä on saatu seuraavia tuloksia:

  1. Alussa osallistujista 31%:lla elämäntapa ei ollut aktiivinen päivittäin. Puolen vuoden jälkeen enää 11%:lla elämäntapa oli passiivisen puolella.
  2. Alussa 35% koki olonsa virkeäksi ja energiseksi päivittäin. Puolen vuoden jälkeen jo 58%.  Lähes puolet kokee itsensä energiseksi myös työpäivän jälkeen.

Valmennuksessa on onnistuttu saamaan muutoksia etenkin niiden osalta, joiden elämäntavoissa on eniten parannettavaa.

Koska asiakas halusi yksilöllisen hyvinvointivalmennuksen, niin aloitettiin valmennuskokonaisuus hyvinvointikartoituksin. Näin jokaiselle muodostui oma valmennuspolku ja yksilölliset tavoitteet. Yksilövalmennuksia tuettiin ryhmävalmennuksin, joissa jokainen osallituja sai valita itselleen mieleiset teemat.

 

Lue lisää toteutuksesta

Ryhmävalmennusten teemaryhminä oli:

-palautumisryhmä

-suorituskykyryhmä

-painonhallintaryhmä

Teemaryhmistä jokainen osallistuja sai tukea omien tavoitteidensa saavuttamiseen.

Sekä yksilövalmennukset että ryhmävalmennukset toteutettiin pääsääntöisesti kasvotusten.

Hyvinvointikartoitukset tehtiin uudestaan valmennusvuoden puolivälissä ja valmennusvuoden lopussa. Hyvinvointikartoitusten avulla pystyttiin seuraamaan valmennusten vaikuttavuutta.

Valmennusten tulokset olivat hyvät. Esimerkiksi osallistujien energisyyden tunne kasvoi x % ja liikunnallisuus lisääntyi x %.

 

 

 

 

 

Mtechissä tehdään korkean tason asiantuntijatyötä

Henkilöstökyselyn perusteella oli havaittu, että työssä jaksamisen kanssa on haasteita. Yrityksessä haluttiin reagoida asiaan ajoissa ja päätettiin lähteä tekemään pilottiprojekti IWELLOn  kanssa.

Projektiin valittiin 15 henkeä yksilövalmennukseen ja lisäksi haluttiin osallistaa koko henkilöstö ryhmävalmennusten kautta työhyvinvoinnin ja toimintatapojen kehittämiseen. Organisaatiossa haluttiin luoda hyvinvoivaa kulttuuria, saada ihmiset keskustelemaan omasta hyvinvoinnista ja tekemisen tavasta. Mtech oli juuri siirtynyt usean toimipisteen malliin, mikä asetti omat haasteensa.

Lue lisää toteutuksesta

Yksilövalmennuksessa tehtiin aluksi IWELLO Firstbeat -valmennus, jossa hyvinvointianalyysin ja valmennuksen perusteella valittiin jokaiselle olennaisimmat kehityskohteet sekä aiheet kolmen kerran yksilövalmennukseen. Ryhmävalmennuksissa käytiin läpi muun muassa stressinhallintaa ja palautumisen taitoja sekä aivotutkimuksen pohjalta oppimiseen vaikuttavia tekijöitä Satu Kettusen ja Henna Kauton johdolla.

IWELLOn  havainnot työyhteisön tilasta ja kehittämiskohteista käytiin läpi johtoryhmäesityksen kautta. Havaintojen ja keskustelun perusteella määritetiin alustavasti henkilöstön kehittämisen painopisteitä ja johtamisen käytänteitä.

Osallistujat oppivat yksilövalmennuksessa mm. vireystilan säätelyä, itsensä johtamisen taitoja sekä saivat valmiuksia hallita omaa työtään ja ideoida tehokkaampia työtapoja. IWELLOn havaintojen ja keskustelujen  perusteella organisaation jatkokehityskohteeksi määriteltiin itseohjautuvuuden ohjattu rakentaminen. Henkilöstö kaipaa sittenkin enemmän raameja, tavoitteita ja työvälineitä itseohjautuvuuden mahdollistamiseksi. Työ muuttuu jatkuvasti, mikä vaatii myös johtamisen kehittämisen toimenpiteitä mm. aikaa keskusteluun sekä palautekulttuurin kehittämistä. Jatkokehittämistä tehdään erilaisten workshopien avulla.

Case: Kehittämisyhtiö Witas Oy – HYVY- Hanke 2019-2021

Kolme puolen vuoden mittaista yrittäjien valmennusohjelmaa, joissa on kehitetty monipuolisesti yrittäjän hyvinvointia, itsensä johtamista ja työhyvinvoinnin suunnittelua (2019 – 2021)

Hyvinvointikiertue Witaksen 8 lähikunnassa yrittäjävalmennusohjelmien promoamiseksi (2019)

Jyväskylä

Vuoden 2017 keskeiset työkyvyn kehittämisen tavoitteet Jyväskylän kaupungilla olivat psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisy ja parempi hallinta sekä työyhteisöjen muutosvalmiuden tukeminen. Työkyvyn parantamiseksi tehtiin vuoden aikana lukuisia toimenpiteitä. Työkyvyn teemoja esiteltiin johtoryhmissä, joissa sovittiin mitä kullakin toimialalla tehdään, ja miten tekemistä tuetaan. (Henkilöstökertomus, 2017.)

Lue lisää toteutuksesta

IWELLOn Jyväskylän kaupungille tekemät valmennukset muodostavat heidän strategiaansa tukevan kokonaisuuden.

Vuonna 2017 työhyvinvointiviikko ja sen sisältö toteutettiin yhdessä konsernihallinnon kanssa ja suunnattiin laajasti eri henkilöstöryhmille.

IWELLO valikoitui viikon toteuttajaksi edellisen vuoden menestyksekkään 9 kk painonhallintavalmennuksen perusteella, joka toteutettiin vuonna 2016 yhteistyössä työterveyden kanssa.

Työhyvinvointiviikko toimi “lähtölaukauksena” ja kiinnostuksen herättäjänä IWELLO®-valmennuksiin. Työhyvinvointiviikon pohjalta on vuosien 2017 – 2020 aikana järjestetty:

webinaareja
lyhyitä täsmävalmennuksia mm. tehokkaat työkäytännöt –valmennuspäivä, psyykkisen hyvinvoinnin johtaminen luento sekä kolmen kerran työpaja,
työnhakijoiden hyvinvointivalmennuspäivä
stressihallinnan etävalmennus 6 kerran ryhmävalmennuksena.
Esimiesvalmennus IWELLOmetodin M-valmennuksen mukaisesti toteutettiin keväällä 2017 ja siihen osallistui 14 henkilöä. Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden esimiehet osallistuivat valmennukseen, joka oli muokattu asiakkaan erityistarpeisiin. Valmennuksen kesto oli 6 kk ja se sisälsi ryhmävalmennuksia, yksilövalmennuksia ja Firstbeat hyvinvointianalyysin alussa ja lopussa. Lisäksi asiakkaalle toteutettiin webinaarivalmennus.

IWELLO-tiimi Henna Kauton johdolla vastasi valmennussuunnitelman tekemisestä. Henkilökohtaisissa 3 kerran valmennuksissa osallistujat saivat metodin mukaisesti valita heille oleelliset teemat.

Valmennuksessa saavutettiin erinomaiset tulokset. Vaikuttavuutta analysoitiin Firstbeat-tulosten kehittymisellä sekä IWELLOn hyvinvointikyselyn perusteella.

Saarijärvi

Saarijärven kaupungin valmennuksissa ensimmäinen projekti toteutettiin 2019 aikana 8 kk mittaisena ja toinen projekti alkoi 01/2020 päättyen elokuussa 2020. Yhteensä mukana on toistaiseksi ollut 25 henkilöä ja toteutettuja Firstbeat-mittauksia noin 50.

Lue lisää toteutuksesta

Toiseen toteutukseen lisättiin alkuun ja loppuun fyysiset kuntotestit (Likes-malli). Lisäksi hyvinvoinnin kehittymistä seurattiin Firstbeat-tulosten kehittymisellä sekä IWELLOn Hyvinvointikyselyn tulosten kehittymisellä.

Ryhmävalmennusten teemat (4 kpl) valittiin tukemaan henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta. Mukaan otettiin muutoksiin motivoitumisen teema sekä työnteon käytänteisiin liittyviä elementtejä. Aluksi osallistujilta kartoitettiin toiveet ja työn haastekohdat, joihin valmennuksilla pyritään vastaamaan. Yksilövalmennukset jaettiin mentaali-, fyysiseen ja ravitsemusvalmennukseen ja kokonaisuuden osalta osallistuja sai valita oman painopisteensä ja muuttaa valmennusten jakaumaa.

Haasteena osallistujilla oli kuntataloudessa tyypillisesti jaksaminen työssä ja palautumisen puute. Signaaleihin haluttiin reagoida ajoissa ja pääteemoiksi nousivat stressinhallinta ja palautuminen, työn kuormittavuuden vähentäminen ja priorisoinnin taidot.

Valmennuksia toteutettiin sekä etä- että lähivalmennuksina ja osallistujien toiveesta etävalmennuksia muutettiin joustavasti lähivalmennuksiksi kesken projektin.

Asiakkaalle tuloksista koostettiin väliraportit ja toimenpidesuositukset valmennusprosessin puolivälissä sekä lopussa. Projektien osalta osallistujat saavuttivat merkittävää kehitystä hyvinvoinnissaan (mm. työnteon tavat, fyysinen jaksaminen, kehonkoostumus, palautuminen). Puoli vuotta projektin päättymisen jälkeen tehdään myös seurantakyselyt tulosten pysyvyyden varmistamiseksi.

Lähes kaikki IWELLOn yli 6 kk valmennusohjelmat toteutetaan IWELLOmetodin mukaisesti eli M-valmennuksena n. 12-20 hengen ryhmissä. Tällöin valmennusohjelma etenee tarkoin määritellyn ja tutkitusti toimivan “käsikirjoituksen” mukaisesti. Käsikirjoitus on tarkka kuvaus metodistamme, valmennusprosessistamme ja koko toimintatavasta. IWELLOmetodi™ perustuu tutkittuun tietoon, suureen määrään ammattitaitoa ja kokemusta alalta. Käsikirjoitus toimitetaan tarpeen mukaan työeläkeyhtiöille tai muille vastaaville toimijoille.

Kokemuksia IWELLOsta yrittäjiltä
ja johtajilta

“IWELLO tuntee kasvuyrityksen tarpeet hyvinvointipuolella. He tietävät, miltä tuntuvat pitkät työpäivät. He jakavat tietoa siitä,miten kasvuyritys voi hallita aikaa. Stressiin heillä on työkaluja. Heillä on kyky kuunnella ongelmat ja etsiä niihin ratkaisut.”
Jani Karhunen

Yrittäjä, Flashnode Oy

”Henkireikä, joka auttaa jaksamaan arjen pyörityksessä”
Tuija Ollikainen

Suosittelen valmennusta heille, jotka kaipaavat positiivisen potkun kohti terveellisempää elämää
Kerttu Pylvänäinen

Iso kiitos IWELLOn poppoolle valmennuksesta, sekä pienyrittäjä ryhmälle. Herätti arvostamaan itseä ja omaa työtä ja antoi työkaluja positiivisempaan toimintaan. Selkeää parannusta omaan hyvinvointiin on jo todettu!
Risto Kukkola

Yrittäjä, toimitusjohtaja, Terästyö Kukkola Oy

Tämä valmennus auttoi siinä, että muistaa myös välillä itseään kohdella paremmin ja ettei paini yksin yrittäjiä usein kohdanneiden ongelmien kanssa!
Jori Lieska

Yrittäjä, toimitusjohtaja, Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy

”Yksin oot sinä ihminen”, runoili V.A.Koskenniemi. Älä sinä ole. Murra omat muurisi. Lähde Iwello-ryhmään. Saat apua yrittäjyyteen ja ihmisenä olemiseen vertaistesi joukossa iloisten asiantuntijoiden vetämänä.
Timo Siukonen

Yrittäjä, T:mi Siukin Sanomat

“IWELLOn jengi saa ihmiset tekemään kamalankin rääkin, veren maku suussa, hymyssä suin, aivan vapaaehtoisesti ja vielä haluttaisiin lisääkin.”
Tiina Hoskari

Yrittäjä, Kuvitellen Oy

”IWELLOn tyyli oli kyllä mulle sopiva – ei mitään trendishittiä vaan ihan asiaa normaalin ihmisen kielellä.”

Mikko Markkanen

Toimitusjohtaja, yrittäjä, Crazy Town

“Haluamme, että työntekijämme voivat olla ylpeitä työpaikastaan, ja haluavat siksi pysyä meillä töissä. Henkilöstö on suurinvoimavaramme ja toivomme, että työhyvinvointi näkyy jatkossakin iloisina ilmeinä asiakkaillemme.” IWELLOwork-valmennuksessa on harjoiteltu esimerkiksi palautteen antamista henkilökunnalle. Asian tietoinen käsitteleminen on auttanut Mia Karhusta ja muita myymäläpäälliköitä antamaan rakentavampaa palautetta. Esimiehen sanoilla kun on suuri merkitystyön iloon.

Jarmo ja Mia Karhunen

Yrittäjät, M Kotiväylä Oy

Valmennus antoi kokonaisvaltaisen käsityksen hyvinvoinnin avaintekijöistä ja soveltui mainiosti juuri yrittäjille. Valmentajat olivat oman alansa asiantuntijoita ja esittivät asiat niin, että maalikkokin ymmärtää.
Tuomas Lehtonen

Yrittäjä, Viestintätoimisto Sanaidea

”IWELLO toteuttaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä raikkaalla, dynaamisella tekemisen meiningillä. Oman energian johtaminen on nykypäivän työelämässä yhä tärkeämmässä roolissa – suosittelen IWELLOn asiantuntijoidenpalveluita vahvasti!”
Päivi Partanen,

Yrittäjä, Intotalo Oy

”Ilman suunnitelmallista  fyysisen kunnon harjoittelua en olisi pystynyt selviytymään vaikeista päätöksistä ja niiden toimeenpanoista.”
Kaisa Rautiainen

Yrittäjä, projektijohtaja, Devos Oy

Loppuvuoteen sijoittunut yrittäjävalmennus auttoi tekemään suunnitelmia ja muutoksia tulevalle vuodelle. Opin ymmärtämään, että yrittäjän hyvinvointi todellakin on yhtä kuin yrityksen hyvinvointi.
Minttu Vesterinen

Yrittäjä, toimitusjohtaja, Saarijärvi Equestrian Center Oy

Asiakkaiden tarinoita

IWELLO ja Nordea: eväitä hyvään työpäivään

IWELLO ja Nordea: eväitä hyvään työpäivään

”Tänään tulee hyvä päivä.” Näin ajatellaan Nordea Premium Banking varallisuudenhoitoyksikössä. Mutta miten päivästä tulee hyvä? Sitä mietittiin varallisuudenhoitoyksikön tiimipäivässä yhdessä IWELLOn Hennan kanssa. IWELLOn Nordea Premium Bankingin tiimille pitämässä...

IWELLOn treenivieraana sarjayrittäjä Lennu Keinänen

IWELLOn treenivieraana sarjayrittäjä Lennu Keinänen

IWELLO kävi tsekkaamassa miten Lennu Keinänen pitää kunnostaan huolta. Lennu on pitkän linjan menestynyt sarjayrittäjä. Hänen perustamiaan yrityksiä ovat mm. Paytrail ja Flashnode. Lennu on myös sijoittaja ja mukana monen yrityksen toiminnassa. Miten hän tuon kaiken...

Vieraskynä: Naisyrittäjä hyvinvoinnin tasapainoilulaudalla

Vieraskynä: Naisyrittäjä hyvinvoinnin tasapainoilulaudalla

Rakensimme vieraskynäsarjan blogiimme. Vieraskynäilijä on yritysjohtaja, esimies tai asiantuntija, joka kertoo omakohtaisia kokemuksia ja näkemyksiään hyvinvointinsa ylläpitämisestä. Jokaisen tarina on henkilön itsensä kirjoittama. Tarinoissa ilmenee eri alojen...

Yritysjohdon vieraskynä: Reenaava remonttireiska

Yritysjohdon vieraskynä: Reenaava remonttireiska

Rakensimme vieraskynäsarjan blogiimme. Vieraskynäilijä on yritysjohtaja, esimies tai asiantuntija, joka kertoo omakohtaisia kokemuksia ja näkemyksiään hyvinvointinsa ylläpitämisestä. Jokaisen tarina on henkilön itsensä kirjoittama. Tarinoissa ilmenee eri alojen...

Tiimillämme yli 100 kokemusvuotta

Yli 140 Yritys-asiakkuutta

Yhteensä yli 1400 valmennettua asiakasta

%

Olemme onnistuneet 100 % valmennuksissamme

Asiakkaamme arvioivat  meidät

4,5 / 5

Uusinta hyvinvointi-teknologiaa ja

dataa

valmennuksesta

Työterveys

YHTEISTYÖSSÄ

Vakuutusyhtiöt